Потребителски вход

Последна снимка

ГМО и пчелите

Пчелния мед и генномодифицираните растения

Царевицата е едно от най-често използваните анемофилно (опрашващи се чрез вятъра), растения, което се използва за генни експерименти и нейния полен се събира от пчелите. Този вид прашец не е рядко срещан в пчелния мед въпреки, че не е основния който се среща в меда. В пчелния мед обикновено се срещат до 10% полен от разбични житни растения и царевица (Hodges D. .1984. The pollen loads of the honey bee. International Bee Research Association, London.). Maurizio (Maurizio A. 1951. Untersuchungen uber den Einfluss der Pollenernahrung und Brutpflege auf die Lebensdauer und den physiologischen Zustand der Bienen. Report of the XIVth Int. Beekeeping Congr. P. 320. Leamington Spa.), установява, че пчелните семейства се нуждаят от прашец рано напролет, а нектарът е повече желан от тях през периода юни-юли. Maurizio също установява, че някои видове прашец са изключително важни за развитието на пчелите. Установено е, че прашецът на царевицата може “да стимулира развитието на жлезите на пчелите, както и че увеличи тяхната продължителност на живота”. Това означава, че пчелните семейства събират и прашец, които не е в толкова голямо количество, но има значение за тяхното развитие.

Наскоро бе установено от много екозащитни организации, че домашните пчели намаляват в области, където се e отглеждала генномодифицирана царевица. Популацията на дивите пчели от тези области също е намалявала. Според теориите до момента генетичните модификации на растенията водят до конкурентни генетични модификации на прошеца на растенията При генетично модифициране или при стерилност на прашеца на растенията, пчелите са били недохранени и умирали във връзка с недостатъчното хранителни вещества (GENETICALLY MODIFIED CROPS, Available at http://www.lifeinthemix.co.uk/g_m_crops_agenda.html).

Установено е също, че пчелите пренасят протеините от нектара в непроменен вид в получения мед. В случай, че генномодифицираните растения произвеждат непознати за пчелите протеини или токсини, които попадат в нектара, впоследствие тези субстанции компрометират и произведения мед в райони с такива насаждения
(GM Material in Plant Parts Collected by Bees, Available at http://www.maf.govt.nz/mafnet/rural-nz/research-and-development/biotechn...).

Установено е също, че ДНК от прашеца може да остане в непроменен вид в меда в продължение на седем седмици. Генномодифицираните растения могат да съдържат гени, които пренасят резистентност (т.е. устойчивост на микроорганизмите по отношение на лечението на заболявания, предизвикани от тях), по отношение на широко използвани антибиотици. Това е свързано с възможността от пренасяне на тази устойчивост в бактериите, които се срещат при човека и животните (Genetically Modified Crops Threaten bees. The world's food supply could be under serious threat. Antibiotic resistant genes from genetically modified crops are suspected of decimating the North American bee population, Available at http://santostrading.com.au/articles/bees.html ).

Проблемите, свързани с разстоянието между пренасяния от насекомите прашец и придвижването им се дискутират от Richards и Ibrahim (Richards AJ & Ibrahim H, 1978. Estimation of neighbourhood size in two populations of Primula veris. In: Richards AJ (Ed.), 1978. The Pollination of Flowers by Insects. Academic Press.). Изчисленията за разстоянието, което пчелите изминават за да събират прашец или нектар имат известни различия при различните автори. В ранните проучвания е установено, че разстоянията са къси, например Carter (Carter GA. 1946. The Hive Bee. Littlebury & Company Ltd. Worcs), обсъжда ефекта от преминаването на разстояния от 1 миля (=1852 м). Hooper предоставя данни за разстояния от 1,5 мили (Hooper T. 1976. Guide to bees and honey. Blandford Press). Morse (Morse RA. 1972. The Complete Guide to Beekeeping. Pelham Books), като се съгласява с важността на събирането на прашеца за пчелите посочва, че в случай на необходимост от прашец пчелите могат да изминат разстояния от порядъка на 8 до 9 мили. В настоящия момент е възприето мнението, че пчелите обикновено се движат в разстояние от 3 мили от кошера като тези разстояния могат да са и по-малки, в случай на достатъчно прашец около пчелините (Available at http://www.mindfully.org/GE/Dispersal-Maize-Pollen-UK.htm.)

Американския стандарт за производство на органичен (биологичен) мед (NOSB Apiculture Task Force Report Organic Apiculture Standards October 16, 2001 (available at http://www.bee-hexagon.net), регламентира: (g) Производителят на органична продукция не трябва да: разполага пчелните семейства в области, където е установен достоверен риск от контаминация (замърсяване) със забранени материали в радиус 4 мили (6,4 километра) от пчелина.”

Поради тези причини, особено за биологично (органично) произвежданият пчелен мед следва да се гарантира липсата на прашец от генномодифицирани растения. Според достъпните литературни източници (Morse RA. 1972. The Complete Guide to Beekeeping. Pelham Books), в случай, че анамофилните генномодифицирани растения са на растояние по-малко от 9 мили, това може потенциално да компрометира биологично произвеждания пчелен мед.

Пчелният мед има репутацията на чист и здравословен хранителен продукт. Проблемите с генномодифицираните растения водят до увреждане на неговия добър имидж. Биологичното пчеларство се определя като един от най-добрите начини за задоволяване на потребностите на консуматорите от екологичен и висококачествен пчелен мед.

В тази връзка, следва да се отбележи, че в момента българския пчелен мед има добра репутация и като здравословен и като натурален продукт. В настоящия момент законодателната власт в нашата страна дискутира възможностите от използване на генномодифицирани организми и е много важно да се отбележи, че следва да се имат пред вид всички рискове за пчелите и за биологично произвеждания пчелен мед (Henry Rowlands. February 2, 2010, Boyko's Bees: Bulgaria GMO Act Puts Mankind at Risk, Available at http://www.novinite.com/view_news.php?id=112689)

Във връзка с международния престиж и бодещия успех на биологичното пчеларство в нашата страна е много важно да се отбележи, че от 27-29 август 2010 в България Световната Пчеларска Организация (World Federation of Beekeepers' Associations Apimondia) и Международната Комисия по Меда (IHC - International Honey Commission), организират “1-та Световна Конфекенция по Биологично Пчеларство” (“1st World Apimondia Conference on Organic Beekeeping” (www.bee-hexagon.net/en/organic.htm), с организатори в България: българската Асоциация по Биологично Пчеларство и Българския Пчеларски Съюз.

Въпреки рисковете до момента все още не са направени обстойни изследвания на безопасността на прашеца от генномодифицираните растения, както за хората, така и за пчелите ! До момента, в който учените установят обективни научни доказателства за тяхната безопасност експериментите би следвало да се извършват предимно в лабораториите, а не на полетата.

Накрая, всички сладва да имаме пред вид важния цитат от Алберт Айнщайн: “В случай, че изчезнат пчелите на земята за хората ще останат само четири години. Няма ли пчели, няма да има опрашване, няма да има растения, няма да има животни, няма да има и хора.”

Д-р Д. Динков, PhD – член на научния комитет за България на “1st World Apimondia Conference on Organic Beekeeping

Bee honey and the GM plants

A Zea may is one from frequently used anemophilous plant for GM experiments and maize pollen is collected by bees. This pollen type is not uncommon in honey but would not be the major pollen type. There is often a 10% mix of many different species, which does contain grass and maize (Hodges D. .1984. The pollen loads of the honey bee. International Bee Research Association, London.). Maurizio (Maurizio A. 1951. Untersuchungen uber den Einfluss der Pollenernahrung und Brutpflege auf die Lebensdauer und den physiologischen Zustand der Bienen. Report of the XIVth Int. Beekeeping Congr. P. 320. Leamington Spa.), showed that bee colonies had a need for pollen in early spring but that nectar was more desirable in June/July. Maurizio had also discovered that some pollen types were extremely important to bees. Z.mays was amongst the pollens that were found to "stimulate the development of brood food glands, ovaries and the fat body and also prolong length of life". This means that bees could be actively choosing certain pollen types not simply being attracted to quantity and proximity.

It was recently made clear by many environmental organizations that domestic bee populations are in steep decline in areas where GM maize is grown. Wild bees, which are also vital for the survival of many of our wild plants, as well as being important for crops, have also started to disappear in these areas. The theory goes that the genetic modification of the plant leads to the concurrent genetic modification of the flower pollenл When the flower pollen becomes genetically modified or sterile, the bees will potentially become malnourished and die of illness due to the lack of nutrients (GENETICALLY MODIFIED CROPS, Available at http://www.lifeinthemix.co.uk/g_m_crops_agenda.html).

In addition, research has also found that bees can pass proteins from nectar unchanged into honey (GM Material in Plant Parts Collected by Bees, Available at http://www.maf.govt.nz/mafnet/rural-nz/research-and-development/biotechn...). If GM crops produce novel proteins or toxins in the nectar as well, this may further threaten the safety of the honey produced from areas where GM crops are grown.

DNA from pollen has been found to be able to survive in honey for seven weeks. GM plants may also contain genes, which provide resistance to commonly used antibiotics. There is concern that these could be passed on to the bacteria that live in humans and animals (Genetically Modified Crops Threaten bees. The world's food supply could be under serious threat. Antibiotic resistant genes from genetically modified crops are suspected of decimating the North American bee population, Available at http://santostrading.com.au/articles/bees.html ).

Problems encountered in trying to estimate the distance of insect-carried pollen travel are discussed by Richards and Ibrahim (Richards AJ & Ibrahim H, 1978. Estimation of neighbourhood size in two populations of Primula veris. In: Richards AJ (Ed.), 1978. The Pollination of Flowers by Insects. Academic Press.). Estimates on the distance bees will travel to find pollen or nectar differs. Early estimates tended to give relatively short distances e.g. Carter (Carter GA. 1946. The Hive Bee. Littlebury & Company Ltd. Worcs), considers an economical flight for a honeybee to be about 1 mile. Hooper gives a distance of about 1.5 miles (Hooper T. 1976. Guide to bees and honey. Blandford Press). Morse (Morse RA. 1972. The Complete Guide to Beekeeping. Pelham Books), agrees with this for the majority of pollen collection but says that a bee might travel up to 8 or 9 miles if necessary. It has been widely accepted that bees will regularly travel about 3 miles from the hive but will not go this far if a good source of pollen is available closer (Available at http://www.mindfully.org/GE/Dispersal-Maize-Pollen-UK.htm.)

NOSB Apiculture Task Force Report Organic Apiculture Standards October 16, 2001 (available at http://www.bee-hexagon.net), required: (g) The producer of an organic apiculture operation must not: Maintain colonies in an area where a significant risk of contamination by prohibited materials exist within a 4 mile (6.4 kilometers) radius of the apiary.

Thus, especially for organic produced honey it is very important to guarantee that in this honey couldn’t be found pollen from GM plants. After available reference (Morse RA. 1972. The Complete Guide to Beekeeping. Pelham Books), if GM anemophilous plants distance to hives near 9 miles (1 mile= 1852 m), this could potentially compromise organic produced bee honey.

The bee honey has an image of being pure and healthy. Problems with GM plants contamination of honey have caused damage to this good image. Organic Beekeeping is suited best to meet the exigencies of ecology and the expectations of the consumers.

In this reason could be point that to this moment Bulgarian’s bee honey has a good image as healthy and natural product. In this year government discuss used for GMO’s and it is very important to have in mind all risks for bees and for produced organic honey (Henry Rowlands. February 2, 2010, Boyko's Bees: Bulgaria GMO Act Puts Mankind at Risk, Available at http://www.novinite.com/view_news.php?id=112689)

In connection with international prestige and future success of organic Beekeeping in our country it is very important to point, that from 27 - 29. August 2010 in Bulgaria the World Federation of Beekeepers' Associations Apimondia and IHC (International Honey Commission), will organize the “1st World Apimondia Conference on Organic Beekeeping” (www.bee-hexagon.net/en/organic.htm), with Local Organisers: Bulgarian Organic Beekeeping Association and Bulgarian Beekeeping Union.

In spite of the risks, there has been almost no safety testing of GM pollen, either for humans or for bees! To the moment that scientists could found precise data for GM pollen safety, experiments must be preferably made in laboratories not in the fields.

Finally, all people must have in mind that here is a important quote from Albert Einstein: "If the bees disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man."

D-r Dinko Dinkov, PhD - member of scientific committee for Bulgaria “1st World Apimondia Conference on Organic Beekeeping

Пазарска количка

Във вашата количка няма продукти.

0 продуктаОбщо: 0.00 лв.

Случайни снимки