Потребителски вход

Последна снимка

Производство на мед

Как се подготви производството на натурален качествен мед?
Доц. д-р Динко Динков
Тракийски университет

Всяка година в живота на пчеларя съществува един момент на гордост, кога¬то от центрофугата потече първия мед. Трудолбието на пчелите, но и грижите по отглеждането им в този момента се отплащат на пчеларя. В най-висока степен за това допринасят две неща: самото пчелно семейство и работата на пче¬ла¬ря, който го отглежда.
За меда трабва да сме благодарни преди всичко на безкрайното трудолюбие на пчелите. За да съберат нужният им нектар, нужен за получаването на 1 кг. мед те тряб¬ва да облетят от 3 до 5 милиона цвята, око¬ло 60 000 пъти да прелитат от кошера да цветовете на растенията и об¬ратно. Пчелата може да носи в медената си гушка, чиято големина е колкото главичката на топлийка до 60 mg нектар, който постепенно се превръща в мед. Към събрания нектар се добавят присъщи за пчелите вещества като ензими (инвертаза, глюкозооксидаза и др.), пролин и др., в резултат на което още по време на обратния полет до кошера започва превръщането му в мед процес, завършващ в пчелните килиики, впоследствие за който са отговорни и кошерните пчели, които обогатяват нектара с ензими, вентилират го и намаляват водното му съдържание до превръщането му в мед.
Опитният пчелар разумно и планомерно трябва да анализира през пчеларския сезон и да преценя няколко важни неща за получаването на висококачествен мед:
- Природоклиматичните условия;
- Цъфтежа на съответните насъждения;
- Какво носят пчелите – прашец, нектар или мана?
- Редовно да се наблюдаванет прелките на кошера;
- При възможност да се регистрира чрез кошерна везна увеличаването или на-ма¬ля¬ването на теглото на пчелното семейство.
В дневника на пчелина е добре да се отбелязва цялата информация, която дава сведения за развитието на пчелното семейство. Обикновено в края ня април или началото на май пчелното семейство е достатъчно силно за да се помисли за осигуряването на така нареченото пространство за мед. Във връзка с това пчеларят би трябвало винаги да се придържа към старото правило: “Големината на пространството в кошера трябва да съответства на силата на пчелното семейство.”
Разковничето на успеха на пчеларя през годините се крие в края на ля¬то¬то или есента на предходната година. Важно е пчеларите да знаят, че само здрави и силни пчелни семейства с млади майки и достатъчни хра¬ни¬тел¬ни запаси, включително и полен, могат да преживеят без загуби зи¬мния сезон и на следващата пролет да произведат очаквания висок добив от висококачествен мед.
Важно е наесен пчеларят да осигури достатъчно пространство за събиране на мед в кошера
Освобождаването на пространство за мед в кошера по принцип е една важна и реша¬ва¬ща намеса от страна на пчеларя. Твърде рано проведена тя може да навреди на пчелното семейство, а твърде късното осигуряване на пространство за събиране на мед в кошера може да предизвика много бърза нагласа за роене в пчелното семейство. Ос¬игуряването на пространство за мед би трябвало да се осъществи тогава, ко¬га¬то пространството за пило е добре запълнено с пчели, по-голямата част от питите е покрита със запечатано пило и е изградена стро¬ителната рамка.
При пчеларстване чрез многокорпусни кошери част от запечатаното пило без пчелата-майка се окача по преградната решетка. В този случай, преди вси¬чко трябва да се търси и изолира майката. В много случаи се препоръчва тя да се поставя в кутийка до завършване на ра¬бо¬тата по осигуряване на място за събиране на мед в кошера. Питите със зимна храна временно се изваждат и за известно време се поставят на определано място встрани. Питите със запечатаното пило се преместват в средата на пространството за мед. Възникналото свободно пространство се запълва с редуващи се пити със средни основи и пити с пило. Питите със зимна храна се връщат обратно в пространството за пило.
При освобождаването на пространство за мед е много важно евентуални¬те пити със зимна храна да се поставят в пространството за пило навън по края, а не в пространството за мед.
Пространството за мед се запълва с редуващи се рамки със средни восъчни основи и пити с пространства за мед. При това подреждане на питите в пространството за мед и пространството за люпене на пило остава запазен един затворен обем, предназначен за люпене на пило. По този начин при застудяване пчелите са в състояние да затоплят пилото и в две¬те пространства.
При магазинни кошери освобождаването на пространството за мед над пре¬г-радната решетка е значително по-просто отколкото при двупространствени¬те многокорпусни кошери. Предимството на този начин за производтво е, че пчел¬ното семейство разполага с достатъчна сила, това зна¬чи двете пространства за пило да са добре запазени и да е налице достатъчно пило в най-малко 12 пити. В този случай запечатаните рамки с пило се изрязват и отново се пос¬та¬вят като празни рамки. След това отново се слага второто пространство за пило. Восъчните мостчета се отстраняват. Магазина с пространството за мед, снабден с редуващи се рамки с пити за мед и рамки със средни восъчни основи се поставя над разделителната ре¬шет¬ка. При този метод са нужни само няколко минути за освобождаване на прост¬ран¬ство за мед и пчеларят не рискува да попаднат остатъци от зимна храна в про¬ст¬ранството за мед, които по-късно да се прехвърлят заедно за цен¬тро¬фугиране.

Пазарска количка

Във вашата количка няма продукти.

0 продуктаОбщо: 0.00 лв.

Случайни снимки