Потребителски вход

Последна снимка

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОЛОГИЧЕН ПЧЕЛЕН МЕД Доц. Динко Динков Тракийски университет Следващат

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОЛОГИЧЕН ПЧЕЛЕН МЕД
Доц. Динко Динков
Тракийски университет

Следващата информация е създадена, за да подпомагне пчеларите в страната, произвеждащи и реализиращи биологичен пчелен мед.
Статията акцентира върху факта, че наскоро в страната влезе в сила нов Европейски регламент - Регламент 1169 (2011), с който се регламентират допълнителни изисквания при етикетирането на хранителните продукти. Той е валиден и за произведения при условията на биопроизводство пчелен мед.
Црез нея се допълва и пояснява статията, публикувана във вестник Български фермер от 28 Май 2015 на тема: Кои са актуалните изисквания към биопроизводството на пчелен мед, достъпна на интернет адрес : http://www.bgfermer.bg/Article.asp?ArticleId=4788602.

Национален знак Европейски знак

Калоричност : 100 гр – 310 kcal

Основен състав на продукта:

Качествени критерии и норми
Наредба МЗ, 2002 г. и
Наредба №9 на МЗГ от 2005 г.
1.Водно съдържание, %, не повече от (за всички ви­дове мед без посочените изключения)………
от пирен (Calluna) и Trifolium sp……
от пирен (Calluna)………………….….
от пирен (Calluna) и индустриален от останалите
индустриален мед от пирен (Calluna)……………

20
-
-
23
25
2.Захароза, %, не повече от:
нектарен мед……………………………
акациев, лавандулов и манов мед…
смесен (нектарен и манов)……………
акациев, люцернов, Banksia menzesii,Eucaliptus
camadulensis, Citrus spp…………………
лавандулов, пореч (Borago officinalis)..

5
8
-

10
15
3.Сума от фруктоза и глюкоза (след 01.01.2006г), %, не по-малко от: нектарен мед ……
манов и смес от манов и нектарен мед.

60
45
4.Неразтворими във вода вещества,%, не повече от:
пресован пчелен мед……………………
0,1
0,5 / 0,1
5. Общ минерален състав (пепел), %,не повече от:
нектарен мед……………………………..
манов мед .…………………………………
смесен (нектарен и манов) мед ………

0,5
1,0
-
6. Съдържание на свободни киселини (mеq/kg),
не повече от:
Индустриален пчелен мед ………………
Всички останали видове пчелен мед …

80
50
7.Диастазна активност, ед. по Gote или Shade, не по-малко:
всички видове мед,без изброените по-долу……….
Акациев……………………………………..
медове с естествено ниска активност при не повече от 15 мг/кг ХМФ…………
Shade / Shade (Gote)

8
-

3
8. Хидроксиметилфурфурол, мg/кg, не повече от: за всички видове без посочените по-долу……………..
за непреработен мед……………………
за мед от страни с тропичен климат или смеси с него

40
10
80
9. Електропроводимост, mS.sm-1- за нектарен мед, до
за манов и кестенов мед и смеси от тях, не по-малко
Изключения: манов пчелен мед от арбутус (Arbutus unedo), ерика (Erica), евкалипт, липа (Tilia spp.), пи­рен, калуна (Calluna vulgaris), лептоспермум (Leptospermum), чаено дърво (Mellaleuca spp.)
0,8
0,8

не се нормира
10.Поленова характеристика - за монофлорен некта­рен пчелен мед - съдържание на полен от съответ­ното растение, %, не по-малко от:
- Акациев
- Лавандулов
- Други видове

30
15
40

Препоръчителен ежедневен прием:
Пояснения:
Пчелният мед би могло да се консумира ежедневно до количества, еквивалентни на цифрата на изразяване на теглото на консуматора, но в грамове. Така например човек с телесно тегло 80 кг би могъл ежедневно да консумира до 80 г пчелен мед.
При точно посочване на качествените характеристики на вида пчелен мед въз основа на лабораторен анализ, следва да се извършат изчисления като се ползва информацията в приложения XIII и XIV от Регламент 1169 (2011), който би могло да се ползва от интернет.

Партида: L…………………………
Пояснения:
Приемливо е като партиден номер да се ползва специфичен за всяка партида цифров код, последващ изписването на латинската буква L, който да е свързан с датата на разфасоване в потребителски опаковки на продукта (ден, месец и година – пр.L 10.07.2012). Обичайно пчелният мед запазва натуралните си качествени характеристики при спазване на изискванията за съхранение, след разфасоване в потребителски опаковки за около 2 години. След този период е необходимо извършването на лабораторен анализ, с оглед определяне качеството на продука..Кристализацията при съхранение е обичаен процес за повечето видове пчелен мед и не е свързана с понижено качество на продукта.

Условия на съхранение:
В чисти, сухи и проветриви помещения, без пряк достъп на слънчева светлина

Нето количество и знак „е”
Пояснения:
Знакът „е” указва точното нетно количество на продукта, разфасован в потребителската опаковка.

Информация за потребителя:
Продуктът не се препоръчва при болни от захарен диабет, както и при деца до 1 г.

Допълнителна информация:
Продуктат отговаря на националното законодателство за биологично производство (Наредба №35, 2001) и не съдържа механични примеси, остатъци от ветеринарномедицински продукти и препарати за растителна защита, изкуствени подсладители, примеси, забранени с чл. 22 и 24 от Закона за пчеларството, както и други препарати и примеси, влошаващи качеството и застрашаващи безопасността на продукта.

Пазарска количка

Във вашата количка няма продукти.

0 продуктаОбщо: 0.00 лв.

Случайни снимки