Потребителски вход

Последна снимка

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
(обн. , ДВ. бр. 16 от 2015 г.; изм. бр. 59 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава т. 8:
„8. подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване.“
§ 2. В чл. 14 се създава т. 8:
„8. по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“ – до 143 евро/ха“
§ 3. В чл. 15 се създава ал. 4:
„(4) Годишните агроекологични плащания за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл. 3, т. 8 се предоставят при спазване на съотношението от най-малко 0,5 ха/пчелно семейство.“
§ 4. В чл. 17, ал. 2 се създават т. 8, 9, 10, 11 и 12:
„8. при проверка на място се установи, че за даден земеделски парцел по направлението по чл. 3, т. 8 реално отглежданата култура не съответства на заявената;
9. при извършване на административни проверки и/или проверки на място се установи, че площта на по-малката култура е под 20 % от одобрената площ по направлението по чл. 3, т. 8;
10. земеделските стопани за прилагането на агроекологични дейности по направление по чл. 3, т. 8 са заявили за подпомагане площи над 130 ха;
11. при проверка се установи, че земеделският стопанин използва ПРЗ, различни от посочените в Приложение № 11, на площите по направлението по чл. 3, т. 8; 
12. при извършване на административни проверки и/или проверки на място се установи неспазване на изискването по чл. 15, ал. 4.“
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „чл. 3, т. 2, 5 и 7“ се заменят с „чл. 3, т. 2, 5, 7 и 8“
2. В ал. 4 думите „чл. 3, т. 2 и 7“ се заменят с „чл. 3, т. 2, 7 и 8“
3. В ал. 5 цифрата 3 се заменя с 2.
§ 6. В чл. 24 се създава ал. 5:
„(5) Максималният размер на заявената площ по направлението по чл. 3, т. 8 е 130 ха на земеделски стопанин.“
§ 7. В чл. 25 се създават ал. 5 и ал. 6:
„(5) За подпомагане по направлението по чл. 3, т. 8 се одобряват земеделски стопани, които имат сключен договор с пчелар/и, с регистриран/и пчелин/и в БАБХ с най-малко 20 пчелни семейства (с нотариална заверка на подписи) или да са собственици на регистриран/и в БАБХ пчелин/и с най-малко 20 пчелни семейства.
(6) Договорът по ал. 5 следва да съдържа следните минимални реквизити:
а) данни за лицата по договора;
б) номер на пчелин и брой пчелни семейства;
е) номер на имот по ККВ или ККР на пчелина
в) номер на кошер;
г) срок на действие на договора;
д) спазване на условията по чл. 44а, ал.3 в периода на цъфтеж на заявените култури, посочени в Приложение № 10“
(7) Един пчелар сключва договор само с един земеделски стопанин, кандидат по направлението по чл. 3, т. 8.
§ 8. В чл. 26 се създава т. 11:
„11. парцели, заявени по направлението по чл. 3, т. 8, които в заявлението за подпомагане/плащане не са заявени с код култура от списъка по Приложение № 10“
§ 9. В глава шеста се създава Раздел IX „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“ с чл. 44а:
“Раздел IX
Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване
Чл. 44а. (1) Земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по чл. 3, т. 8 отглеждат поне две култури от списъка по Приложение № 10, като площта на по-малката култура не трябва да е под 20 % от общата площ по направлението.
(2) Стопаните подсигуряват спазване на норма на паша от минимум 0,5 ха/пчелно семейство.
(3) Пчелините трябва да са разположени в радиус до 1 км (по въздух) от площите за паша.
(4) На площите по направлението се използват препарати за растителна защита съгласно Приложение № 11”
§ 10. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5, б. „б“ думите „чл. 25, ал. 5, т. 2“ се заменят с „чл. 25, ал. 4, т. 2“.
2. Създава се т. 6:
„6. по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“:
а) сключен договор с пчелар/и, с регистриран/и пчелин/и в БАБХ с минимум 20 пчелни семейства;
б) удостоверение за регистрация на пчелин (документ за собственост), ако земеделският стопанин кандидатства със собствен пчелин.“
§ 11. В чл. 52, ал. 2 думите чл. 3, т. 5 и 6“ се заменят с „чл. 3, т. 5, 6 и 8“.
§ 12. В Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 в края на таблицата се добавя нов ред:
ПП
Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване
АК21

§ 13. В Приложение № 6 към чл. 16 и чл. 23, ал. 2 се създава т. 8:
„8. Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване
• Национален стандарт 3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3).
• Национален стандарт 6. Забранява се изгарянето на стърнищата;
• Национален стандарт 7. Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;
• Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници на заявения парцел;
• Закон за пчеларството“
§ 14. Създава се Приложение № 10 към чл. 44а, ал. 1:
„Приложение № 10 към чл. 44а, ал. 1

Списък на медоносни растения
1. Елда /гречка/ (Fagopyrum esculentum, Fagopyrum tartaricum)
2. Нахут (Cicer arietinum)
3. Рицин (Ricinus communis)
4. Слънчоглед (Helianthus annuus)
5. Памук (Gossypium hirsutum L.)
6. Синап бял (Sinapis alba)
7. Кориандър (Coriandrum sativum L.)
8. Босилек (Ocymym basilicum L.)
9. Анасон (Pimpinella anisum)
10. Резене (Foeniculum vulgare)
11. Бял трън (Silybum marianum)
12. Невен (Calendula officinalis)
13. Mаточина (Melissa oficinalis)
14. Детелина (Trifolium sp.)
15. Еспарзета (Onobrychis sp.)
16. Полско секирче (Lathyrus Sativus)
17. Kомунига (Melilotus sp.)
18. Пясъчен фий (Vicia villosa)
19. Фий (Vicia sativa)
20. Борчак (Vicia ervilia)
21. Едроцветна глушина (Vicia grandiflora)
22. Теснолистна глушина (Vicia angustifolia)
23. Топинамбур, земна ябълка (Helianthus tuberosus)
24. Фацелия (Phacelia tanacetifolia/ Phacelia tanacetifolia)
25. Пореч (бораго) (Borago officinalis)
26. Бакла (Vicia faba L.)
27. Чубрица (Satureja hortensis L.)
28. Тиква (Cucurbita maxima)
29. Готварска тиквичка (Cucurbita moschata Dusch.)
30. Диня (Citrullus lanatus)
31. Пъпеш (Cucumis melo)
32. Краставица (Cucumis sativus)
33. Босилек конски ливаден (Salvia pratensis)
34. Вишна (Prunus cerasus)
35. Градински чай (Salvia officinalis)
36. Джанка (Prunus cerasifera)
37. Дюля (Cydonia oblonga)
38. Кайсия (Prunus armeniaca)
39. Касис (Ribes nigrum)
40. Къпина (Rubus sp.)
41. Круша (Pirus sp.)
42. Лавандула (Lavandoula vera)
43. Люцерна (Medicago sativa)
44. Малина (Rubus ideus)
45. Мащерка (Thymus serpyllem)
46. Праскова (Prunus persica)
47. Риган (Origanum vulgare)
48. Слива (Prunus domestica)
49. Череша (Prunus avium)
50. Ябълка (Mallus sp)
51. Бадем (Prunus amigdalus)“
§ 15. Създава се Приложение № 11 към чл. 44а, ал. 4:
„Приложение № 11 към чл. 44а, ал. 4
Списък на ПРЗ, щадящи пчелите“
Заключителни разпоредби
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник"
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
Министър на земеделието и храните

Пазарска количка

Във вашата количка няма продукти.

0 продуктаОбщо: 0.00 лв.

Случайни снимки