ГРАНУЛИ ( ПРИМАМКА ) ЗА МРАВКИ

8.50лв.

Описание
Допълнителна информация

Област на приложение: биоцид за борба с мравки на открито и закрито в селски райони,животновъдни обекти (доилни зали,обори,подслони за животни,фирми и торища),обекти с обществено предназначение и промишлени обекти (като обекти от хранително-вкусовата промишленост).

Състав: 100 грама от продукта съдържа:

Циперметрин (CAS номер 52315-07-8) 0,6 g

Денатониев бензоат 0,001 g

Хранителни атранктанти и допълващи съставки да 100 g

Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба гранулирана примамка,съдържаща микрокапсулиращ циперметрин.Прилага се на закрито и/или открито ,чрез разпръскване на биоцида в близост до или върху гнездото ,по пътищата на движение на мравките или върху повърхности ,където има постоянно присъствие на мравки (первази,подови покнатини и цепнатини,под изад мивки,шкафове,техника и др.),така че мравките да могат да транспортират биоцида към гнездото.Разходна норма:15-20 гр/кв.м.Да се носят подходящи ръкавици.Да се избягва контакта с кожата и очите.След работа с биоцида ръцете да се измият обилно с вода и сапун.Да не се замърсяват храна,напитка или техните опаковки по време на употреба.По време на третирането да се отстранят животните от обработваната зона.Продуктът да се използва само на места недостъпни за деца и домашни животни.Да не се обработват повърхности, които имат контакт с храна.След елиминиране на нашествието останалите гранули да се отстранят от точките на примамване.Да не се използва при земеделски култури.Интервал между обработките:При необходимост, обработката може да бъде повторена.

Предопреждение за опасност: Н410 Силно токсичен за водните организми,с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност: Р101 При необходимост от медицинска помощ,носете опаковката или итикета на продукта. Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. Р103 Прочетете етикета преди употреба. Р273 Да се избягва изпускането в околната среда. Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съотвествие с нормативната уредба.

Указание за първа помощ: Фармакодинамично действие на активната съставка Циперметрин: блокира предаването на нервни импулси.

Предупреждение: Обадете се в Центъра по токсикология.Национален телефонен номер за спешна помощ 112.Опасно за водната среда,хронична опасност,категория I. H410.

Не трябва да се продава в насипно състояние.Контейнера не трябва да се използва повторно.След употреба,опаковката не трябва да се изхвърля в околната среда.Да се съхранява на сухо място в оригинална опаковка.